Сьогодні у розпорядженні підприємців та менеджерів – величезне розмаїття інструментів управління компаніями. І перемагають на ринку зазвичай ті гравці, які вдало поєднують ці інструменти.


Одним із таких інструментів, що зарекомендував себе як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються, є аудит. Це не просто формальна перевірка показників фінансової звітності, а глибоке дослідження процесів, що безпосередньо впливають на визначення сум і відкриттів у такій звітності, що притаманні конкретному суб’єкту господарювання. Воно спрямоване на те, щоби посилити і розширити можливості власників та топ-менеджменту в частині управління поточними та стратегічними завданнями компанії.


І ось які результати аудиту можуть бути дійсно корисними для бізнесменів.

Відомості про реальну структуру фірми

Наскільки б власник не був залученим у бізнес-процес, якщо підприємство масштабне, йому час від часу потрібен свіжий погляд збоку на його організаційну структуру та внутрішнє середовище діяльності. Справжній аудитор усвідомлює, що власник або топ-менеджер може мати лише приблизне (а інколи й хибне) уявлення про організаційну структуру фірми та те, яким чином внутрішні контролі реалізовані через таку структуру. Доведення аудитором інформації про особливості цієї структури і властиві їй значні недоліки внутрішніх контролів до власників  фірми дасть можливість оцінити характер функціональних та лінійних зв’язків між працівниками та зв’язків між підрозділами, визначити, чи ефективно налагоджені процеси на фірмі, чи існує можливість оптимізувати ті або інші параметри.

Аналітичні показники по підприємству

Аудиторські процедури, які виконує аудитор з метою формування письмової аудиторської думки, зазвичай містять аналіз загальних показників фінансового стану, рентабельності, ділової активності, платоспроможності тощо, порівняння цих показників з відповідними показниками інших підприємств, що працюють в цій галузі, отримання розуміння природи незвичних, за судженням аудитора, змін і тенденцій в діяльності. Якщо на підприємстві не проводиться економічно-аналітична робота, то опрацювання матеріалів, сформованих аудитором, дає можливість знайти сильні та слабкі сторони діяльності з метою підвищення її ефективності. Якщо ж ця робота на підприємстві проводиться, користь від роботи аудитора полягає у проведенні контрольного аналізу. Власники і топ-менеджери не завжди розуміються на суті показників аналізу та не завжди здатні зробити правильні висновки за його результатами. Зважаючи на це, вони довіряють своїм внутрішнім аналітикам. Однак їхні висновки далеко не завжди достовірні, а прогнози – правильні. І саме тому погляд аудитора як зовнішнього незалежного спеціаліста на ці показники (і на достовірність вирахуваних коефіцієнтів, і на обґрунтованість висновків та прогнозів за результатами аналізу) дає користувачам гарантії того, що вони правильно розуміють стан справ на підприємстві, усвідомлюють його реальну прибутковість, фінансовий стан та інші критично важливі показники діяльності.

Забезпечення психологічної мобілізованості менеджерів

Будь-який лінійний або функціональний менеджер – це в першу чергу людина, що має свої власні слабкості та лінь. У будь-якій діяльності, що передбачає наявність значної відповідальності, природні лінощі або безпринципність можуть спрацювати будь-коли. Проведення аудиту на регулярній основі створить для власника ідеальний центр впливу, через який менеджери будуть отримувати чіткий меседж: “Віднині ваша діяльність – на повному контролі. Відтепер аудитор бачитиме всі ваші результати – і головні, і проміжні. А отже, він матиме можливість їх відповідно оцінювати”.

Забезпечення осмисленого складання і читання звітності, у тому числі внутрішньої

Зазвичай фінансову звітність складають бухгалтери, а звітують перед власниками за її показниками менеджери. При цьому ланка менеджменту досить часто не обтяжує себе глибоким осмисленням суті показників (тобто того, за рахунок яких конкретно оборотів були сформовані ті чи інші статті звітності) та порядку отримання тих цифр, які є суттєвими для фірми. Якщо у бухгалтерів та менеджерів буде чітке усвідомлення того, що всі суттєві показники звітності перевірятимуться аудитором, рівень відповідальності у ретельності формування її статей і достовірності зазначених сум значно підвищиться. Крім того, фінансової звітності часто недостатньою для формування у власників та топ-менеджерів розуміння реального стану справ на фірмі за її показниками, навіть якщо вона формується частіше, ніж у передбачений законодавством період часу. В такому випадку виникає потреба у визначенні певної кількості ключових показників, за якими буде проводитися діагностика стану та потенціалу розвитку підприємства. Аудитори можуть допомогти і з рекомендаціями щодо визначенням цих показників, розробкою форм звітності, зручних для власників і топ-менеджерів, контролем процесу складання та подання звітів. Це стосується у тому числі й планових та бюджетних показників – аудитор може допомогти налагодити на підприємстві і цю роботу, причому, на відміну від штатних працівників, більш професійно і оперативно.

Визначення слабких місць діяльності

Погляд аудитора на ситуацію в цілому та на перебіг конкретних бізнес-процесів може суттєво вплинути на подальше благополуччя підприємства. Особливо це стосується сфери оподаткування. Чи не найбільше помилок на фірмах допускається саме у сфері нарахування та сплати податків, зборів і обов’язкових платежів. Взяття аудитором цієї сфери діяльності під періодичний незалежний контроль убезпечить підприємство від небажаних наслідків невиконання податкового законодавства.

Залучення додаткових інвестицій для розвитку фірми

Цей пункт стосується офіційно підтвердженої аудитором фінансової звітності. Суть у тому, що у західній діловій практиці для підприємців абсолютно природним, нормальним є рекомендаційний порядок розгляду ймовірних кандидатів на співпрацю. Тобто фірми, перш ніж почати роботу з контрагентом або перш ніж вкласти кошти у певну справу, отримують від третіх осіб фідбеки на цих суб’єктів. В частині інвестування капіталу у підприємства цим займається інститут аудиторів. Перед ухваленням рішення про вкладення коштів у будь-яке підприємство однією з умов, на основі яких здійснюється інвестиція, є впевненість у наявності аудиторського висновку про достовірність звітності цієї компанії, підтвердженого відомими і авторитетними аудиторами чи аудиторськими організаціями.


Наведений вище перелік насправді не є вичерпним. Вигоди і переваги від користування послугами незалежних аудиторів повністю перелічити важко, але вони безсумнівні. Однак одна з головних умов дієвості результатів аудиту, навіть якщо ним займається найкомпетентніший у світі аудитор, – регулярність. У процесі проведення регулярних перевірок аудитор все глибше занурюється у професійне середовище клієнта і за результатами кожної перевірки має змогу формувати все більш якісні та глибокі висновки й рекомендації щодо подальшої діяльності підприємства. Крім того, регулярні аудити формують у працівників клієнта чітке усвідомлення того, що їхня сфера відповідальності буде належним чином інспектуватися і що результати діяльності надаватимуться керівництву не у найпривабливішому вигляді, як би їм того хотілося, а у найбільш правдивому. А це, в свою чергу, стимулюватиме їх виконувати свою роботу якомога більш якісно.


Щоб дізнатися більше про те, як працює аудитор, завантажте наш новий гід “Фітнес-тренер для вашого бізнесу”.


fitness trainer