Перше застосування МСФО для страхових компаній України
скачати презентацію
 
До уваги керівників фінансового сектору !

Економічна ситуація, що склалася за період становлення незалежності нашої держави та входження її в світову спільноту, потребує значних структурних змін, а також зумовлює закономірну необхідність масштабного реформування системи бухгалтерського обліку та звітності.

Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі.

Забезпечення прозорості суб’єктів національної економіки має величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна інформації знизить їх ризики.

Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів являються:

–    можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень;

–    забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність;

–    можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки;

–    престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;

–    у багатьох випадках велика надійність інформації;

–    прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.

Впровадження МСФЗ потребує тривалого часу й значних зусиль. Новим кроком на шляху до реалізації поставлених завдань щодо реформування бухгалтерського обліку є ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 911-р Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, метою якої є удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Одними із основних напрямів реалізації Стратегії є законодавче регулювання порядку застосування міжнародних стандартів, зокрема з 2010 року обов’язкове складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами підприємствами-емітентами, цінні папери яких перебувають у лістингу організаторів торгівлі на фондовому ринку, банками і страховиками, за власним рішенням іншими емітентами цінних паперів і фінансовими установами. Офіційний україномовний текст МСФЗ опубліковано на сайті Міністерства фінансів України для вільного ознайомлення.

На сьогоднішній день курс Національного банку України – підготовка нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ. Працюючи у цьому напрямі Національним банком України підготовлено до затвердження ряд документів, що суттєво змінюють систему фінансової звітності банків України та призначені для врегулювання в майбутньому фінансового обліку в банках України у відповідності до МСФЗ, а саме:

– в частині порядку складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

– в частині фінансового обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України;

– в частині фінансового обліку основних засобів і нематеріальних активів (категорії «необоротні активи, утримувані для продажу»; «інвестиційна нерухомість»);

– в частині фінансового обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України;

– в частині фінансового обліку гарантійних операцій;

В процесі підготовки нова редакція Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Усі зазначені документи набувають чинності з 2008 року.

 

Враховуючи, що запровадження МСФЗ в кожному окремо взятому банку це довготривалий процес (у зв’язку з отриманням порівняльних даних за два роки), ми пропонуємо Банку свої послуги в частині застосування вимог МСФЗ для складання фінансової звітності, так як маємо значний досвід у цій сфері.

 

 

З повагою,

генеральний директор ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»                                 О.В.Почкун