Наша компанія є однією з провідних на ринку аудиторських послуг України. За роки своєї діяльності отримали значний досвід у проведенні аудиту та наданні консультаційних послуг в тому числі банківським установам. Нами проводяться також аналіз та складання релізів з економічної тематики.

Метою складання цього документа було надання попередньої допомоги нашим клієнтам – банківським установам у складанні фінансової звітності за 2008 рік.

Прийняття 27 грудня 2007 року Правлінням Національного банку України Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (Постанова Правління НБУ №480) ще більш наблизило банківську систему України до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. Нашими фахівцями проведено аналіз цього документа, здійснено співставлення з Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №598, що діяла до цього часу, сформульовано власні висновки. В цьому аналітичному матеріалі також використано інформацію, що отримана нашими фахівцями в результаті відвідування семінару з працівниками Національного банку України 12 травня 2008 року. Переконані, що цей аналітичний матеріал стане Вам в нагоді при розкритті в річній звітності фінансової інформації за 2008 рік (2007 рік).

1. З прийняттям нової інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України та ряду інших нормативно-правових документів Національний банк України майже повністю подолав розбіжності між фінансової звітністю, що складають банки, з вимогами Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, а саме враховано вимоги:

– Міжнародного Стандарту Фінансової Звітності (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». У відповідності з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України від 27 грудня 2007 року Банки у фінансовій звітності за 2008 рік розкриватимуть інформацію щодо фінансових інструментів та надавати більш розгорнуту інформацію щодо ризиків та систем управління ними (ризик-менеджмент) (примітка 37 «Управління фінансовими ризиками», примітка 38 «Управління капіталом»);

– (IAS) 32 «Фінансові інструменти: розкриття та представлення інформації» та (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання й оцінка». Для реалізації вимог цих стандартів в фінансовій звітності банків України НБУ було прийнято ряд документів: Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України (затверджена постановою Правління НБУ від 31.08.2007 №309, набула чинності з 01.01.2008 року); Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України (затверджена постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 481, постанова набирає чинності з 01.01.2009 року)

– (IAS) 16 «Основні засоби» в інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 року N 480

2. Певної зміни (збільшено обсяги інформації, що надається користувачеві у складі цих фінансових звітів) зазнали основні форми фінансових звітів: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів.

4. Значно розширено спектр фінансової інформації, що Банки мають розкривати у примітках та аналітичних таблицях у складі фінансової звітності за 2008 рік.

5. У фінансовій звітності за 2008 рік у примітках 2 та 3 Банки мають розкрити економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність та перехід на нові та переглянуті стандарти та тлумачення що забезпечують контекст, у якомі слід читати стандарти.

6. Особливості складання Банками фінансової звітності за 2008 рік (висновки).

6.1. Статті «Нараховані доходи до отримання» та «Нараховані витрати до сплати», що розкривалися до цього Банками окремо у рядках Балансу 10 та 19, у фінансовій звітності за 2008 рік вилучені і розкриваються у складі відповідних статей активів і зобов’язань, що з ними пов’язані.

6.2. Нова Інструкція вимагає від Банків розкриття у фінансовій звітності значно більшого обсягу інформації, що можливо, буде потребувати додаткових IT-потужностей, програмного забезпечення та додаткових трудовитрат.

6.3. Розкриття інформації, що раніше Банками не розкривалася в фінансових звітах, буде потребувати організації нових систем її збору та реєстрації (наприклад примітка 37 «Управління фінансовими ризиками»)

6.4. У фінансовій звітності за 2008 Банкам необхідно надати співставну інформацію за 2007 рік.

6.5. У Звітах про фінансові результати за проміжні періоди 2009 року Банку необхідно буде формувати співставну інформацію за 2008 рік відповідно до вимог Інструкції №480.

6.6. Позиція Національного банку України на перспективу:

– надати можливість Банкам України складати фінансову звітність за єдиними стандартами та уникнути подвійності;

– поступово відходити від супроводження програмного забезпечення для складання статистичної звітності.

Більш докладно результати співставлення викладені у вигляді таблиці в файлі, що додається.

Виходячи з вищевикладеного на наш погляд керівництву Банку доцільно було б зробити певні попередні кроки:

в частині організаційної складової – провести нараду за участю керівників структурних підрозділів Банку, які мають надавати інформацію для складання фінансової звітності за 2008 рік. Визначити відповідальних за складання окремих розділів фінансової звітності.

в частині інформаційної складової – переглянути існуючі інформаційні бази Банку на предмет їх повноти та достатності для складання якісної фінансової звітності за 2008 рік. У разі необхідності доповнити їх необхідною інформацією.

– по можливості до початку 2009 року здійснити попередній розрахунок вхідних залишків за 2007 рік та погодити їх з аудиторами.

Цей перелік е далеко невичерпним і повинен бути переглянутий і доповнений у кожному конкретному випадку. Корисним є, коли складання фінансової звітності за новими правилами та стандартами здійснюється у тісній співпраці з аудитором.

З повагою,

Партнер компанії – аудитор  О. С. Коновченко