Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 29.05.2018 р. N 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів, а також доходів від операційної (неопераційної) курсової різниці.

Відповідно до ст. 39 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

ПКУ не встановлено окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного доходу платника податків для цілей трансфертного ціноутворення. Водночас для цілей пп. 134.1.1 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Отже, для цілей ст. 39 Кодексу розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, встановлених пп. 134.1.1 ПКУ.

Як вже раніше зазначалося (лист ДФС від 07.06.2017 № 516/6/99-99-45-02-02-15/ІПК), сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Відповідно до П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу (150 млн. грн.) платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу господарських операцій (10 млн. грн.) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення.