З 4 по 7 жовтня у Ялті відбулася V ювілейна міжнародна конференція на тему: «Аудит і контролінг у банках», в конференції взяли участь партнери компанії Бейкер Тіллі Україна – Гагик Сергійович Нерсесян та Олександр Степанович Коновченко.
 
Гагик Сергійович Нерсесян виступив з доповіддю стосовно існуючої системи аудиту фінансової звітності банків України. Ця тема нині набула особливої актуальності серед бізнес-осередку.

У доповіді Гагик Сергійович висвітив ті аспекти, які особливо важливі і актуальні для вітчизняного банківського аудиту. Зокрема необхідно відмітити деякі пункти з доповіді, які були озвучені на конференції:

  • На нашу думку вимоги до обсягу інформації, що підлягає розкриттю в аудиторському звіті у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність», та регламентовані внутрішніми нормативно-правовими актами Національного банку України повинні бути тотожніми. А від цього залежить і обсяг відповідальності аудитора фінансової звітності банку.
  • Зважаючи на вищенаведене необхідно більш чітко розділити поняття «інформація», що аудитори розкривають, та поняття «аудиторський висновок» і, відповідно до цього, ступінь відповідальності аудитора, оскільки від обсягів його відповідальності залежить і формулювання окремих положень аудиторського висновку.
  • Склад та визначення самих форм фінансової звітності у статті 69 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є дещо застарілим та таким що не відповідає визначенням, що наведені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Так, замість звіту про рахунки доходів та витрат (ред. Закону України «Про банки і банківську діяльність») банками України використовується фінансовий звіт про фінансові результати.
  • На нашу думку на сьогоднішній день є актуальною проблема розкриття у фінансовій звітності банків інформації щодо відстрочених податків та розміру забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток працівників в частині існуючої заборгованості банківської установи перед його працівниками по невикористаних відпустках за минулі роки, у повному обсязі.
  • Для більш чіткого розуміння та наступного контролю бухгалтерської моделі відображення у фінансовому обліку зобов’язань банку перед працівниками по невикористаних відпустках, на наш погляд доцільно викласти цю модель окремим пунктом у Правилах бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України.