Оприлюднена оновлена форма повідомлення про укладання форвардного та ф’ючерсного контрактів

Платники податків віднині повинні подавати Повідомлення про укладання форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами (далі – Повідомлення) за оновленою формою та за оновленим Порядком. Відповідні норми затверджені наказом Мінфіну від 31.12.2020 р. № 840, який набув чинності 05.02.2021 р.
Відповідно до пп. 39.3.3.3 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу України у разі здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту порівняння цін проводиться на підставі інформації про форвардні або ф’ючерсні ціни на найближчу до дати укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту дату (за умови, що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику, про укладення такого контракту засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту).
Фактично Повідомлення, яке направляється платником податків, є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), у тому числі характеристик та ціни товарів, обсягу, умов поставки, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами контрольованої операції на момент укладення такого договору.
Нагадаємо, що для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Таким чином, якщо платник податків, який здійснює контрольовані операцій на підставі форвардного, ф’ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами, бажає проводити аналіз відповідності таких операцій принципу «витягнутої руки» на найближчу до укладення відповідного договору дату, такий платник має направити до контролюючого органу Повідомлення за оновленою формою.

Затверджена узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань трансфертного ціноутворення

Наказом Мінфіну № 67 від 08.02.2021 року затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення.
Особливості застосування критеріїв пов’язаності осіб під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб
Платник податків під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб застосовує критерії, передбачені абз. 4 пп. 39.3.2.9 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 ПКУ, за умови відсутності інформації, що свідчить про те, що зазначені юридичні особи здійснюють операції з пов’язаними особами, визначеними відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
Перелік інформації, яку повинна містити документація з ТЦУ, з урахуванням змін, запроваджених Законом України від 16.01.2020 № 466-IX (далі – Закон № 466)
Вимоги щодо обґрунтування у документації економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети, мають в обов’язковому порядку дотримуватися платниками податків при складанні документації з ТЦУ починаючи з 2020 звітного року. Водночас, щодо документації з ТЦУ за періоди до 2020 року, яка вже складена платником податку і зберігається ним до моменту одержання запиту про її подання контролюючому органу, платник податків може за власною ініціативою включити до такої документації обґрунтування економічної доцільності контрольованої операції (економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення такої операції) і наявності ділової мети.
Порядок застосування штрафних санкцій до платників податків у разі проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції за звітний 2019 рік та подання відповідного уточнюючого розрахунку після 1 жовтня 2020 року
У разі здійснення платником податків самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за звітний 2019 рік штрафні санкції не застосовуються:
1) при поданні уточнюючого розрахунку не пізніше 1 жовтня 2020 року на підставі пп. «а» п. 50.1 ст. 50 ПКУ;
2) при поданні уточнюючого розрахунку після 1 жовтня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, на підставі п. 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.
Особливості застосування критеріїв пов’язаності осіб при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному році у зв’язку зі змінами, запровадженими Законом № 466
У відповіді на запитання щодо особливостей застосування критеріїв пов’язаності осіб при визначенні контрольованих операцій у 2020 звітному періоді, розглянуто практичні випадки, з якими може стикнутися платник податків, та надано детальні роз’яснення щодо визнання операцій контрольованими.

Затверджена форма звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній

Наказом від 14.12.2020 р. № 764 Мінфін затвердив форму та Порядок заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (далі – Звіт).
Звіт подається у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 млн євро.
Додаткові підстави для подання Звіту:
• платник податків є материнською компанією міжнародної групи компаній;
• материнська компанія міжнародної групи компаній уповноважує платника податків – резидента України на подання Звіту у розрізі країн до контролюючого органу;
• відповідно до вимог законодавства країни місцезнаходження материнської компанії міжнародної групи компаній подання Звіту від такої міжнародної групи компаній не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника міжнародної групи на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання;
• між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії міжнародної групи компаній або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку.
Звіт складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією міжнародної групи компаній, що може не збігатися з календарним роком.
Розрахунок сукупного консолідованого доходу міжнародної групи компаній здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.
Звіт подається платниками податків до контролюючого органу засобами електронного кабінету в електронній формі.