Фінансовий due diligence

Фінансовий Due Diligence – це детальний фінансовий аналіз, який надає висновок щодо поточного фінансового стану підприємства, що досліджується, та його здатності генерувати прибуток у найближчому майбутньому.

В процесі Due Diligence аналізується структура активів та пасивів підприємства, його доходи та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість, банківські займи, система фінансового контролю та планування, повнота управлінської інформації та якість звітності.

Due Diligence виявляє незвичайні та невластиві бізнесу операції, аналізує внутрішньогрупові обороти та їх вплив на фінансові результати діяльності компанії. Особлива увага при проведенні Due Diligence приділяється аналізу грошових потоків та ліквідності поточних операцій, а також факторам, які здатні їх посилити або послабити в найближчій перспективі.